Istraživanje biološkog stanja Strave Drave se nastavlja

2018-04-14

Istraživanje biološkog stanja  Stare Drave  iznjedrilo je nove rezultate  u 2017. godini. Na području rukavca nalaze se vrste  i staništa od Europske važnosti, čije se stanje redovito prati monitorinzima. Ta godišnja istraživanja  daju  jedinstvenu  i sveobuhvatnu sliku Stare Drave koja nije imala prilike biti prikazana prije.

Najvažnija staništa rukavca su vodena staništa i galerije crnogoričnih šuma. Navedena staništa prostiru se na površini od oko 100 hektara i zauzimaju jednu trećinu cijele površine rukavca i njegovog okoliša. Rukavac ima nekoliko dionica na kojima se očekuje da će povišena razina vode imati  povoljniji učinak na riječna staništa. Sa područja rukavca koje je jače izloženo povišenoj  razini  vode, uzeti su dodatni uzorci kako bi se opseg učinka  utvrdio na najprecizniji  mogući način.  Praćenje obuhvaća one vrste koje su najkarakterističnije za stanje rukavca i sporo protočne vodotoke.

Galerijska šuma

Najuobičajenija prirodna staništa Stare Drave su poplavne šume vrbe  i topole koje pokrivaju 72 ha . S  tog područja  uzimaju se po  tri uzorka. U tim šumama, osim nekoliko vrijednih vrsta drveća, visoka je populacija prizemnog  rašća, povezano tome, zajednice sadrže 30-40 vrsta. Tijekom promatranja u proljeće pojavile su se rijetke vrste: Vojna orhideja,  Dugolisna naglavica  i  Bijela naglavica. To ukazuje na izvanrednu prirodnu vrijednost rukavca. Ni jedna od  ispitanih  zajednica sa  područja  galerijskih šuma nije zabilježila značajniju prisutnost stranih vrsta. Trave, kao što su  Bijela naglavica  (Cephalanthera damasonium),  Dugolisna naglavica (Cephalanthera longifolia) i Vojna orhideja  (Orchis militaris)  čine 10 % kompletne liste.

Vretenca

Kako bi se bolje upoznalo stanište vretenaca, svaki mjesec od proljeća 2017. godine  provodi se terensko istraživanje.  Uzorci se uzimaju  sa pet područja Stare Drave i to tako da je zastupljen svaki  tipični dio Drave. Takav način uzorkovanja se provodi kako bi se pokazala reprezentativna slika faune vretenaca na Staroj Dravi. Sveukupno, dokazano je pojavljivanje 23 vrste vretenaca na Staroj Dravi u 2017.godini a što predstavlja 35%  od ukupne populacije  te vrste u Madžarskoj.  Tijekom ispitivanja promatrano je više od 600 vretenaca  na području koje ima najbrojniju populaciju vretenaca. Istraživanja dokazuju da je biološko stanje Drave odlično i izrazito povoljno za vretence. Rezultat također pokazuje da se sastav vretenaca mijenja iz godine u godinu, a da bi se utvrdilo njihovo precizno stanje potrebni su podaci višegodišnjih istraživanja.

Ribe

Riblja fauna ispitivana je dva puta na nekoliko dionica Drave.  Uzorci su uzimani sa  što različitijih područja kako bi se prikazalo što vjerodostojnije stanje. Tijekom dvodnevnog rada na terenu u dvije različite sezone,  definirane su ukupno 953 ribe sa sedam uzorkovanih područja. Od promatrane 22 vrste, 4 su zaštićene i također su vrste sa Natura 2000 liste:  Plotica(Rutilus virgo), Bjeloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi), Gavčica (Rhodeus amarus)  i Vijun (Cobitis elongatoides). Od izuzetne prirodne vrijednosti  je činjenica da je zaštićena Gavčica  (Rhodeus amarus) treća najčešća vrsta (14,4%), ali je  žalosno  što postoje i dvije alohtone ribe, od kojih se Sunčanica (Lepomis gibbosus) pojavila  kao  druga  po brojnosti u većini uzoraka (14,7%). Dokazano najuobičajenija riblja vrsta u vodama  stajaćicama je Bodorka (Rutilus rutilus), koja je bila prisutna u više nego trećini ulova.  Populacije Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus), koja voli stajaćice, Uklija (Alburnus alburnus), Krupatica (Blicca bjoerkna) i Babuška (Carassius gibelio) se također čine stabilne.  Stara Drava u Barcs-u je povoljno stanište za vrste  koje preferiraju vode stajaćice, ili obje: stajaćice i potoke . Ribe koje preferiraju vodotoke pojavljuju se samo povremeno.

Vodozemci i gmazovi

Tijekom provedenog istraživanja prije dvije godine, 2015.-te, dokazana je prisutnost osam vrsti vodozemaca, a što se tiče gmazova, pronađena je samo jedna vrsta i to  Livadna gušterica (Lacerta agilis)  a pojavila se  i vrsta Ribarica(Natrix tesselata). Rezultati istraživanja jasno pokazuju da se vodozemci i gmazovi pojavljuju u malom broju vrsta i jedinki. Razlog tomu je najvjerojatnije velik broj kopnenih grabežljivaca ili  svejeda (divlji svinja, lisica, jazavca, vidra). Također se nalazi značajan broj Sunčica (Lepomis gibbosus) i Crni somić (Ameiurus melas)  koji se hrane jajima i mriješću vodozemaca Stare Drave. Istraživanja su se  nastavila  koristeći različite metode uzimanja uzoraka u ožujku  i travnju 2017. godine. Na temelju rezultata može se reći da se prisutnost vrsta tritona ne može izuzeti u Staroj Dravi, ali ako se pojave u vodi, broj pojedinaca može biti vrlo nizak. Tijekom dalekosežnog rada  2017. godine na  području Stare Drave i okoline, posredno su promatrane jedinke drugih vrsta , a koje  se nisu pojavljivale tijekom ranijih istraživanja. To uključuje Češnjaču (Pelobates fuscus), Zelenu krastaču (Bufo viridis), Običnog zelembaća (Lacerta viridis) i  Sljepića (Anguis fragilis). Rezultati praćenja 2017. godine također su dokazali da faunu vodozemaca i gmazova  Stare Drave karakterizira nizak broj vrsta i jedinki.

Ptice močvarice

Promatranje ptica provelo se dva puta u proljeće, a  zabilježeni su podaci  sa više od 90 područja.  Naš primarni cilj bio je procijeniti vodne vrste, te se zbog toga promatralo iz kanua.  Tijekom jednog radnog dana u kasnom travnju, zabilježene su 302 jedinke od 49 vrsta ptica, dok su u svibnju promatrane 382 jedinke od 43 vrste ptica. Tijekom ta dva promatranja dokazano je pojavljivanje 60 vrsta ptica. Među njima, 22 vrste ptica se smatraju vodnim vrstama. Kada se procjenjuje populacija ptica sa stajališta zaštite prirode, treba istaknuti Natura 2000 vrste i one koje se pojavljuju na području Stare Drave.

Patka njorka  (Aythya nyroca) je potencijalna ptica gnjezdarica, jer se parovi tih ptica često viđaju polovinom svibnja. U 2017. godini zabilježeno je prisustvo  tri para Patuljastog gnjurca (Tachybaptus ruficollis), što  je malo ako se uzmu u obzir uvjeti staništa.  Zabilježena su  najmanje dva para Čapljice voljak (Ixobrychus minutus) , ali broj parova je sigurno veći. Prisutnost Gaka  (Nycticorax nycticorax) I brojne  promatrane jedinke daju pretpostavku da se u blizini nalaze gniježđenja u koloniji.  Čaplja danguba  (Ardea purpurea) je najvrjednija ptica  na tom području, ornitolozi procjenjuju da je u 2017.godini bilo 7 parova.

Cjelokupni izvještaj o praćenju vrsta  može biti preuzet u skraćenoj verziji na hrvatskom  i engleskom jeziku sa web stranice.